Algemene voorwaarden Sports Performance BV

Inhoud:
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Contract en voorwaarden
Artikel 3. Herroepingsrecht
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Dispuut
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Gebruik website
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Privacy
Artikel 11. Communicatie via de online coachingsomgeving
Artikel 12. Looptijd en wijziging van overeenkomsten
Artikel 13. Conformiteit en Garantie
Artikel 14. Beëindiging overeenkomst
Artikel 15. Wijzigingen
Artikel 16. Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 17. Toepasselijk recht


Artikel 1. Algemeen
1.1 Identiteit van de onderneming:
De website 

http://www.gritsportsperformance.be is gepubliceerd door de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Performance.

 

Sports Performance is verantwoordelijk voor de website en het beheer van de diensten die hierop worden aangeboden.

 

Het hoofdkantoor bevindt zich op Asstraat 2 te Leuven.

 BTW nummer: BE 0673.618.181

 Ondernemingsnummer: 0673.618.181

 IBAN: BE12 7350 4537 7392

 E-mail: info@gritsportsperformance.be

Laatste update: 7 december 2022

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sports Performance, op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Sports Performance en de partij die een product of dienst afneemt van Sports Performance (hierna: klant) en op het gebruik door eenieder van de website en subdomeinen van www.gritsportsperformance.be.


Artikel 2. Contract en voorwaarden
2.1 Een overeenkomst met Sports Performance komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Sports Performance verleent diensten aan mensen jonger dan 18 jaar mits toestemming van een ouder of voogd. Als op enig moment na het aangaan van een overeenkomst inzake een dienst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd, eindigt het contract per direct.

2.3 Indien u belet wordt aanwezig te zijn op de afspraak, moet u deze minstens 24 uur op voorhand annuleren (telefonisch of via mail). Zo kunnen wij uw plaats door iemand anders laten innemen. Bij laattijdige of onaangekondigde annulering, wordt de sessie volledig aangerekend.

Indien u te laat op de afspraak zou zijn, gelieve telefonisch te verwittigen. Na 20 minuten wordt deze als geannuleerd beschouwd. Sessies worden steeds op het afgesproken uur afgerond, dit om volgende afspraken niet in gedrang te brengen. 


Artikel 3. Herroepingsrecht diensten
3.1 De klant kan een overeenkomst inzake een dienst gedurende 15 kalenderdagen ontbinden. Dit herroepingsrecht voor koop op afstand is uitgezonderd bestellingen van goederen op maat zoals fysieke trainingsschema’s, cadeaubonnen, en digitale producten.

3.2 De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de kalenderdag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. In geval van koop op afstand gaat de termijn in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het  dienstencontract.

3.3 Sports Performance vergoedt alle betalingen van de klant binnen 14 werkdagen volgend op de dag waarop de klant aanspraak maakt op zijn herroepingsrecht.

3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

3.5 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 4. Levering
4.1 Sports Performance zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

4.2 Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5. Betaling
5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2 Sports Performance is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

5.3 Sports Performance stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 10,00 administratiekosten.


Artikel 6. Dispuut
In het geval van een dispuut over de vordering(en) van Sports Performance, zijn de administratieve gegevens van Sports Performance bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Sports Performance verbindt zich tot het leveren van een bepaalde inspanning of om bepaalde middelen aan te wenden om beoogd of gewenst resultaat te bereiken zonder dat dit een resultaatsverbintenis uitmaakt.

7.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van Sports Performance. Sports Performance sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Sports Performance verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet aan de zijde van Sports Performance.

7.3 Sports Performance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.4 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant een arts te raadplegen voordat hij gebruik maakt van de website, producten of diensten van Sports Performance. Raadplegen van een arts is in elk geval nodig in geval van:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
Uitstralende pijn op de borst
Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
Hartkloppingen
Kortademigheid
Diabetes
Psychische- aandoeningen en/of ziekten
Epilepsie
Bloedarmoede
Goed- of kwaadaardige gezwellen


Artikel 8. Gebruik website www.gritsportsperformance.be en subdomeinen
8.1 Hoewel Sports Performance constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Sports Performance is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

8.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling of vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Sports Performance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.


Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten over de uitvoering van een overeenkomst met Sports Performance moeten altijd eerst bespreekbaar gemaakt worden bij Sports Performance binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. De klant kan hiervoor gebruikmaken van de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

9.2 Bij Sports Performance ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.


Artikel 10. Privacy
10.1 Meer over de persoonsgegevens , ons privacy beleid en de verwerking hiervan kan u terugvinden onder ‘Privacy Statement’.

10.2 Sports Performance geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Sports Performance gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.


Artikel 11. Communicatie via de online coachingsomgeving
In de online omgeving van Sports Performance kunnen klanten onderling communiceren. De klant stemt ermee in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Klachten over schending van deze regels kunnen verstuurd worden naar info@gritsportsperformance.be. Sports Performance onderzoekt elke klacht zorgvuldig en neemt waar nodig stappen.


Artikel 12. Looptijd en wijziging van overeenkomsten
12.1 De looptijd van het lidmaatschap is afhankelijk van het abonnement of beurtenkaart waarvoor de gebruiker heeft gekozen.

12.2 Sports Performance kan de prijs voor betaalde abonnementen of beurtenkaarten, met inbegrip van terugkerend abonnementsgeld, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal de klant op voorhand informeren over elke prijswijziging en, indien van toepassing, de klant laten weten hoe de wijzigingen aanvaard kunnen worden. Prijswijzigingen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, gaat de klant akkoord met de nieuwe prijs door de dienst te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft de klant het recht om de wijziging te verwerpen door zich voordat de prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven voor het betaalde abonnement.

12.3 Verzoek tot opzegging van een abonnement moet schriftelijk en ondubbelzinnig worden ingediend bij Sports Performance.


Artikel 13. Conformiteit en Garantie
De garantie geldt niet indien:

13.1 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

13.2 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.


Artikel 14. Beëindiging overeenkomst
Een klant kan een lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat de klant heeft opgezegd, behoudt deze de toegang tot de dienst tot het einde van de factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor media die niet is bekeken of geopend.


Artikel 15. Wijzigingen
Sports Performance behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Sports Performance brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Als een dienst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Sports Performance doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.


Artikel 16. Intellectueel eigendomsrecht
Sports Performance behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de website en producten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sports Performance of toestemming van de rechthebbende. Het afdrukken en/of downloaden van informatie op de website voor persoonlijk gebruik is toegestaan.


Artikel 17. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en elk mogelijk geschil in de uitvoering van de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing en de Belgische rechtbank bevoegd.