Protection of personal data

1. De verkregen persoonsgegevens worden ontvangen door:

Sports Performance BVBA

Head office: Engelsplein 35/103

3000 Leuven

 

http://www.apb.be/SiteCollectionImages/LOGO/Icones/icone%20e-mail%2008cm.png info@gritsportsperformance.be

http://www.apb.be/SiteCollectionImages/LOGO/Icones/internet-un-reseau-icone-5031-32.png www.gritsportsperformance.be

 

2. De persoonsgegevens worden verkregen van de betrokkene zelf. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Sports Performance te contacteren ofwel via mail ofwel via het contactformulier op de website en door de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring te aanvaarden. De persoonsgegevens kunnen bovendien noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 

3. Sports Performance verwerkt enkel die persoonsgegevens die de betrokkene in staat stelt gebruik te maken van de diensten die door Sports Performance worden aangeboden. Sports Performance verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doelstelling waarvoor ze worden verwerkt.
 

4. Sports Performance verbindt zich ertoe de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken of te verstrekken aan derden voor het goede beheer van hun eigen contacten met de betrokkene of voor de optimalisering en verbetering van de door Sports Performance aangeboden diensten.
 

5. De persoonsgegevens worden verkregen door Sports Performance, die verantwoordelijk is voor de website en het beheer van de diensten die via de website worden aangeboden en die betrokken is bij de uitvoering en ondersteuning van de diensten die de betrokkene gebruikt.
 

6. De persoonsgegevens worden opgeslagen vanaf het ogenblik dat de betrokkene contact opneemt met Sports Performance via het contactformulier op de website of via mail tot 1 jaar na contact met Sports Performance of tot 1 jaar na beëindiging van het gebruik van de diensten.
 

7. De betrokkene heeft het recht Sports Performance te verzoeken om inzage van en rectificatie of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 

8. De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van de verwerking gebaseerd op de toestemming voorafgaandelijk aan deze intrekking. Het volstaat om een mail te versturen naar info@gritsportsperformance.be.
 

9. Sports Performance zal zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op Sports Performance rust.
 

10. Wanneer Sports Performance de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt Sports Performance, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
 

11. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij Sports Performance. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.).
 

12. De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken indien hij wilt informeren naar of gebruik maken van de diensten aangeboden door Sports Performance, aangezien de persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde vormen om een contract aan te gaan.
 

13. Indien Sports Performance de persoonsgegevens zou verwerken voor een andere doelstelling dan de doelstelling waarvoor de persoonsgegevens initieel werden verkregen, zal Sports Performance voorafgaand aan die verdere verwerking de betrokkene informeren over die andere doelstelling en alle relevante informatie verschaffen.